شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری 
رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر هادی میرزایی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل )
نایب رئیس شورای سیاست گذاری : دکتر جواد اکبری زاده ( معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )

دبیر شورای سیاست گذاری: محمود فاطمی ( معاون اجرایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )
رئیس و دبیر جشنواره: حسینعلی ستوده (کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )
عضو شورای سیاست گذاری: مجتبی کندری (کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر اسحق رودباری (رئیس مرکز بهداشت شهرستان زابل )
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر عبدالعزیز میرخزیمه ( مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیمروز)
عضو شورای سیاستگذاری: دکتر ندا ذخیره داری ( کارشناس سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی)

عضو شورای سیاستگذاری: نعیمه گنجعلی ( کارشناس بهبود تغذیه جامعه)

عضو شورای سیاستگذاری: حسین نخعی رئیس مرکز آموزش بهورزی شهرستان زابل )
عضو شورای سیاستگذاری: زهرا ستوده (کارشناس ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل )
عضو شورای سیاستگذاری: محمود فرخزاد (کارشناس ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل )
عضو شورای سیاستگذاری: ماشاا... حق پرست ( کارشناس امور فرهنگی )
عضو شورای سیاست گذاری: معصومه رهدار (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی بیمارستان امیرالمومنین علی ع زابل)

عضو شورای سیاست گذاری: رشید رحمتی (مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل )

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۱۷