شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید:۱۰۳۰

شورای سیاست گذاری 
رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر هادی میرزایی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل )

نایب رئیس شورای سیاست گذاری : دکتر جواد اکبری زاده ( معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )

رئیس و دبیر جشنواره: حسینعلی ستوده (کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )
 

اعضای شورای سیاست گذاری:

محمد میر (رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زابل)

دکتر اسحق رودباری (رئیس مرکز بهداشت شهرستان زابل )

دکتر عبدالعزیز میرخزیمه (مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیمروز)

رشید رحمتی (مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

مجتبی کندری (کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۱